Servicios de la web

Hall

Compte General

Acord plenari d'aprovació del Compter General de la Corporació de l'exercici 2017 (pdf 43 kb)

Compte Anual de l'Ajuntament de València 2017

Memòria de l'Ajuntament 2017 (pdf 2272 Kb) Annex 1.1. Liquidació Pressupost (pdf 488 kb) Annex 1.2. Liquidació Pressupost (pdf 340 kb) Annex 2. Béns destinats a l’ús general (pdf 580 Kb) Annex 3. Passius financers (pdf 180 kb) Annex 4.1 Subvenció Rec actius corrents i gastos (pdf 187 kb) Annex 4.2. Subv. Rec. Inmov no financer i AEV (pdf 183 kb) Annex 4.3. Transferències i subvencions concedides (pdf 223 kb) Annex 5. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació (pdf 1299 Kb) Annex 6. Modificacions de crèdit (pdf 204 kb) Annex 7. Remanents de crèdit (pdf 249 kb) Annex 8. Acreidors por operacions pendents d'aplicar a presupost (pdf 237 kb) Annex 9. Drets anul·lats (pdf 175 kb) Annex 10. Drets cancel·lats. (pdf 162 kb) Annex 11. Recaudació neta (pdf 187 kb) Annex 12. Devolucions d'ingressos (pdf 174 kb) Annex 13. Compromisos d'ingrés (pdf 171 kb) Annex 14. Obligacions pressupostos tancats. (pdf 244 kb) Annex 15. Drets pendents de cobrament totals.(pdf 392 kb) Annex 16. Drets anul·lats (pdf 247 kb) Annex 17. Drets cancel·lats (pdf 283 kb) Annex 18. Compromisos de gasto amb càrrec a ex. posteriors. (pdf 179 kb) Annex 19. Resum execució projectes de gasto. (pdf 193 kb) Annex 20. Anualitats pendents projectes de gasto. (pdf 183 kb) Annex 21. Gastos amb finançament afectat. (pdf 212 kb)

Compte Anual 2017 dels Organisme Autònoms, Entitats Públiques Empresarials, Empreses Municipals i Fundacions

Comptes anuals 2017 dels Organismes Autònoms

Consell Agrari Municipal Fundació Esportiva Municipal Junta Central Fallera Palau de la Música i Congressos de València Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge Patronat Universitat Popular

Compte anual de les Entitats Públiques Empresarials

E.P.E. Palau de Congressos de València. Informe d'auditoria

Comptes anuals de les Empreses Municipals

AUMSA. Comptes anuals EMT. Comptes anuals MERCAVALENCIA. Comptes anuals i auditories

Comptes anuals de les Fundacions

Fundació C.V. Observatori Canvi Climatic. Comptes Anuals Fundació C.V. Estrategia, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA). Comptes anuals Fundació Pacte per a l'Ocupació. Comptes anuals Fundació Policia Local. Comptes anuals Fundació Turisme València. Comptes anuals i auditories


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI