Servicios de la web

Hall

Compte General

Acord plenari d'aprovació del Compter General de la Corporació de l'exercici 2015 (pdf 40,6 kb)

Compte Anual de l'Ajuntament de València 2015

Memòria de l'Ajuntament 2015 (pdf 2,40 mb) Memòria de l'Ajuntament 2015 (pdf 2,40 mb) Annex 1. Liquidació Pressupost (pdf 538 kb) Annex 2. Transferències i subvencions concedides (pdf 63,4) Annex 3. Modificacions de crèdit (pdf 82,3 kb) Annex 4. Romanents de crèdit (pdf 85,5 kb) Annex 5. Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost (pdf 66,5 kb) Annex 6. Drets anul·lats (P. Corrent).pdf 34,6 kb) Annex 7. Drets cancel·lats (P. Corrent).pdf 12,5 kb) Annex 8. Recaudació neta (pdf 39,8 kb) Annex 9. Devolucions d’ingressos (pdf 27 kb) Annex 10. Compromisos d’ingressos (pdf 23,7 kb) Annex 11. Obligacions de pressupostos tancats (pdf 90,4 kb) Annex 12. Drets pendents de cobrament totals.pdf 196 kb) Annex 13. Drets anul·lats (P. Tancats) (pdf 77.0 kb) Annex 14. drets cancel·lats (P. Tancats) (pdf 58,4 kb) Annex 15. Compromisos gasto amb càrrec a pressupostos d’execicis posteriors (pdf 25,7 kb) Annex 16. Resum d’execució projectes de gastos (pdf 38 kb) Annex 17. Anualitats pendents projectes de gastos (pdf 30,3 kb) Annex 18. Gastos amb finançament afectat (pdf 72,3 kb) Annex 19. Balanç comprovació a 31-12-2015 (pdf 104 kb) Annex 20. Béns destinats a l’ús general (pdf 86,1 kb) Annex 21. Passius financers (pdf 46,7 kb)

Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris 2015 (pdf 10,2 kb)

Compte Anual 2015 dels Organisme Autònoms, Entitats Públiques Empresarials, Empreses Municipals i Fundacions

Comptes anuals 2015 dels Organismes Autònoms

Consell Agrari Municipal Fundació Esportiva Municipal Junta Central Fallera Palau de la Música i Congressos de València Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge Patronat Universitat Popular

Compte anual de les Entitats Públiques Empresarials

E.P.E. Palau de Congressos de València. Informe d'auditoria E.P.E. Palau de Congressos de València. Informe d'auditoria compliment legalitat

Comptes anuals de les Empreses Municipals

AUMSA. Comptes anuals AUMSA. Informes de gestió i auditories EMT. Comptes anuals EMT. Informes de gestió i auditoria MERCAVALENCIA. Comptes anuals i auditories MERCAVALENCIA. Informe compliment legalitat

Comptes anuals de les Fundacions

Fundació C.V. Observatori Canvi Climatic. Comptes Anuals Fundació C.V. Observatori Canvi Climatic. Informe d'auditoria de compliment de la legalitat Fundació C.V. Observatori Canvi Climatic. Informe d'auditoria financera Fundació València Crea C.V. (Las Naves). Comptes anuals i auditoria financera Fundació València Crea C.V. (Las Naves). Informe auditoria compliment de legalitat Fundació C.V. Estrategia, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA). Comptes anuals Fundació C.V. Estratègia, Desenvollupament i Innovació Urbana (INNDEA). Informe d'auditoria complimento legalitat Fundació C.V. Estratègia, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA). Informe d'auditoria financera Fundació Pacte per a l'Ocupació. Comptes anuals Fundació Pacte per a l'Ocupació. Informe auditoria compliment legalitat Fundació Pacte per a l'Ocupació. Informe auditoria financera Fundació Policia Local. Comptes anuals


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI