Servicios de la web

Hall

FUNCIONS DE LES COMISSIONS DEL PLE

Les Comissions són creades pel Ple, qui determina el seu número, caràcter, de permanents o no permanents, denominació, composició i atribucions.

Segons el Reglament Orgànic del Ple les Comissions poden assumir funcions de preparació dels acords plenaris, elaboració d’estudis, investigacions o propostes encarregats pel Ple e inclús poden adoptar acords resolutius per delegació del òrgan plenari.

Així mateix, les correspon una important atribució de control polític ja que realitzen el seguiment de la gestió de l'alcalde i de l'equip de Govern municipal, sense perjuí del superior control i fiscalització pel Ple.

Són Comissions permanents les que necessàriament han de ser constituïdes d’acord amb la legislació bàsica de règim local y es creen amb tal caràcter al inici del mandat corporatiu.

L’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada el 18 de juliol, de 2019 acordà crear sis comissions permanents informatives i una comissió permanent especial per a la defensa dels drets de veïns i veïnes davant l’administració municipal. Dit acord també va establir la composició, amb nou membres, dels quals, per a mantindre la proporcionalitat i respectar l'equilibri de majories i minories del Ple, correspon designar tres al Grup Compromís, dos al Grup Popular, dos al Grup Socialista, un al Grup Ciutadans i un al Grup VOX.

Les Comissions Permanents del Ple constituïdes pel mandat corporatiu 2019-2022 són les següents:

Comissió Informativa d’Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació

Amb esta denominació es constituïx la Comissió obligatòria a què fa referència l’article 116 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (Comissió Especial de Comptes). Coneixerà, a més dels comptes anuals, dels assumptes següents:

- Hisenda municipal.
- Pressupost i política tributària i fiscal.
- Comptabilitat.
- Auditories.
- Intervencions delegades.
- Inspecció general i avaluació de servicis.
- Coordinació jurídica i processos electorals.
- Relacions amb els mitjans.
- Gabinet de comunicacions.
- Gabinet de Normalització Lingüística.
- Comerç.
- Formació, ocupació i emprenedoria.
- Turisme i internalització.
- Relacions Institucionals.
- Protocol.
- Projectes de reglaments orgànics.
- Coordinació de subvencions.
- Innovació i gestió del coneixement.
- Assumptes contenciosos de competència del Ple, que es plantegen davant dels òrgans judicials de qualsevol jurisdicció, i defensa de l’Ajuntament davant d'estos.

Així mateix, coneixerà en general dels assumptes tramitats en els servicis integrats en les àrees d'Alcaldia i Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, excepte els atribuïts expressament a una comissió diferent o quan es considera que la matèria requerix el dictamen d'una altra comissió i dels assumptes que per la seua naturalesa han de ser dictaminats per esta comissió, encara que no es mencionen en esta relació.

Comissió Informativa de Desenvolupament i Renovació Urbana, Habitatge i Mobilitat

Coneixerà dels assumptes següents:

- Gestió d'obres d’infraestructura.
- Manteniment d´infraestructures i obres a la via pública.
- Habitatge.
- Planificació i gestió urbana.
- Disciplina urbanística.
- Llicències urbanístiques obres d´edificació.
- Gestió del centre històric.
- Espai públic.
- Inspecció municipal.
- Activitats.
- Projectes Urbans.
- Mobilitat sostenible i infraestructures del transport públic.

Així mateix coneixerà en general dels assumptes tramitats pels servicis integrats en les àrees de Desenvolupament i Renovació Urbana i Habitatge i de Mobilitat Sostenible i Espai Públic, llevat que estiguen específicament atribuïts a una comissió informativa diferent, i dels assumptes que per la matèria o naturalesa han de ser dictaminats per esta comissió, encara que no es mencionen en esta relació.

Comissió Informativa de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Protecció Ciutadana

Coneix dels assumptes següents:

- Informació i defensa de la ciutadania.
- Població, terme i empadronament.
- Descentralització, participació ciutadana i acció veïnal.
- Transparència i govern obert.
- Policia Local.
- Prevenció i extinció d'incendis.
- Protecció Civil.

Així mateix coneixerà en general dels assumptes tramitats en els servicis integrats en les àrees de Participació, Drets, Innovació de la Democràcia i de Protecció Ciutadana, llevat que estiguen específicament atribuïts a una comissió informativa diferent, i dels assumptes que per la matèria o naturalesa han de ser dictaminats per esta comissió, encara que no es mencionen en esta relació.

Comissió Informativa d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica

Coneix dels assumptes següents:

- Benestar animal.
- Qualitat acústica i de l'aire.
- Cementeris i servicis funeraris.
- Gestió sostenible de residus urbans i neteja de l'espai públic.
- Cicle integral de l’aigua.
- Conservació d'àrees naturals i Devesa Albufera.
- Jardineria sostenible.
- Platges.
- Agricultura, alimentació sostenible i horta.
- Emergència climàtica i transició energètica.
- Pobles de València.

Així mateix, coneixerà en general dels assumptes tramitats en els servicis integrats en l’Àrea d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica i Transició Energètica, llevat que estiguen específicament atribuïts a una comissió informativa diferent, i dels assumptes que per la seua naturalesa han de ser dictaminats per esta comissió, encara que no es mencionen en esta relació.

Comissió Informativa de Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu

Coneix dels assumptes següents:

- Organització i gestió de persones: personal, optimització de la gestió de recursos humans i salut laboral.
- Govern interior.
- Arquitectura i servicis centrals tècnics.
- Tecnologies de la informació i la comunicació.
- Ciutat intel·ligent.
- Procediment sancionador.
- Responsabilitat patrimonial.
- Estadística.
- Contractació.
- Patrimoni.

Així mateix, coneixerà en general dels assumptes tramitats en els servicis integrats en l’Àrea de Gestió de Recursos, llevat que estiguen específicament atribuïts a una comissió informativa diferent, i dels assumptes que per la seua matèria o naturalesa han de ser dictaminats per esta comissió, encara que no es mencionen en esta relació.

Comissió Informativa de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports

Coneix dels assumptes següents:

- Cooperació al desenvolupament i migració.
- Inserció sociolaboral.
- Envelliment actiu.
- Consum responsable.
- Sanitat.
- Drogodependències.
- Benestar social i integració.
- Educació.
- Esports.
- Joventut.
- Acció cultural.
- Cultura festiva.
- Patrimoni històric i artístic.
- Recursos culturals i publicacions.
- Igualtat i polítiques inclusives.

Així mateix coneixerà en general dels assumptes tramitats en els servicis integrats en les àrees de Benestar i Drets Socials i àrea d'Educació, Cultura i Esports, llevat que estiguen específicament atribuïts a una comissió informativa diferent, i dels assumptes que per la seua matèria o naturalesa hagen de ser dictaminats per esta comissió, encara que no es mencionen en esta relació.

Comissió Permanent Especial de Suggeriments i Reclamacions, Observatori de Contractació

Amb el mateix nombre de membres i composició que les comissions permanents informatives i les competències que es regulen en els reglaments orgànics del Ple i de Participació Ciutadana per a la defensa dels drets de veïns i veïnes davant l'administració municipal:

Conèixer les queixes i reclamacions de ciutadans i ciutadanes en relació a la tramitació dels expedients en què són part interessada i dels suggeriments i recomanacions presentades sobre el funcionament dels servicis municipals.

Elevar recomanacions de millora del funcionament de l'administració municipal als òrgans competents i realitzar un informe anual de conclusions sobre la tramitació de estes actuacions del qual es dona compte al Ple.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI