Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
22-10-2018
Hora:
09:00
Òrgan:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 22 DE OCTUBRE DE 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 24 de setembre de 2018.
  Aprovat
 • ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
 • SECRETARIA
 • 0002.-Proposa quedar assabentat dels dies de celebració de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible, en els mesos de novembre i desembre de 2018.
  Expediente .- E-05650-2018-000013-00 - Quedar assabentat
 • INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS
 • 0003.-Proposa quedar assabentat dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de setembre de 2018
  Expediente .- E-04302-2018-000017-00 - Quedar assabentat
 • TRESORERIA MUNICIPAL
 • 0004.-Proposa donar compte de l'informe corresponent al 3er. trimestre de 2018 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2018-000017-00 - Quedar assabentat
 • SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
 • 0005.-Proposa aprovar la 9ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost 2018
  Expediente .- E-05501-2018-000033-00 - Aprovat
 • 0006.-Proposa aprovar la 8na relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000034-00 - Aprovat
 • 0007.-Proposa donar compte de la relació de conceptes i subconceptes d'ingressos i despeses creades amb crèdit zero durant el 3º trimestre.
  Expediente .- E-05501-2018-000020-00 - Quedar assabentat
 • SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA - ACTIVITATS ECONÒMIQUES
 • 0008.-Proposa desestimar al·legacions i aprovar definitivament Ordenança fiscal IBI.
  Expediente .- E-H4969-2018-000005-00 - Aprovat
 • 0009.-Porposa desestimar al·legaciones i aprovar definitivament Ordenança fiscal IVTM.
  Expediente .- E-H4969-2018-000006-00 - Aprovat
 • 0010.-Proposa desestimar al·legacions i aprovar definitivament Ordenança fiscal ICIO.
  Expediente .- E-H4969-2018-000007-00 - Aprovat
 • 0011.-Proposa desestimar al·legacions i aprovar definitivament Ordenança fiscal Taxes Urbanístiques.
  Expediente .- E-H4969-2018-000009-00 - Aprovat
 • SERVEI DE COOPERACIÓ Al DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ
 • 0012.-Proposa inadmetre el recurs de reposició interposat per la comunitat jueva de València BNEI SEFARAD
  Expediente .- E-02250-2018-000263-00 - Aprovat
 • O.A.M. CONSELL AGRARI MUNICIPAL
 • 0013.-Proposa aprovar la 1ª modificació pressupostària del pressupost del Consell Agrari Municipal 2018 del tipus "crèdits extraordinaris" finançat amb el romanent líquid de tresoreria de 2017.
  Expediente .- O-70009-2018-000028-00 - Aprovat
 • SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
 • MOCIONS
 • 0014.-Moció que presenta la regidora Mª Jesús Puchalt, del Grup Municipal Popular, sobre 'Comptadors de control d'accessos per a mercats municipals"
  Expediente .- O-89POP-2018-000088-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES
 • 0015.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Exempció de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana"
  Expediente .- O-89CIU-2018-000240-00 - Contestada
 • 0016.-Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre "Pressupostos Municipals 2019"
  Expediente .- O-89POP-2018-000088-00 - Contestada
 • 0017.-Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Impost de Béns Immobles"
  Expediente .- O-89POP-2018-000088-00 - Contestada
 • 0018.-Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Ingressos municipals"
  Expediente .- O-89POP-2018-000088-00 - Contestada
 • 0019.-Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Consell Local de Turisme"
  Expediente .- O-89POP-2018-000088-00 - Contestada
 • 0020.-Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre "Ocupació mercats municipals"
  Expediente .- O-89POP-2018-000088-00 - Contestada
 • 0021.-Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre 'Reconeixement mercats excel·lents'.
  Expediente .- O-89POP-2018-000088-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
(Informació publicada: 11/06/2018 12:44:01 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI