Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
23-07-2018
Hora:
09:00
Òrgan:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 23 JULIO 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 25 de juny de 2018.
  Aprovat
 • ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
 • ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL
 • 0002.-Proposa que la Corporació quede assabentada de la Sentència, del TSJ, estimatoria del recurs nº 1/277/2016 interposat per Edificis i Lloguers, SL i declara la nul·litat de l'acord plenari pel qual es va aprovar l'Estudi de Detall promogut per Consum, Sociedad Cooperativa y Alcesar, SL de l'illa de cases TER-4, en carrers Emilio Baró, Dolores Marquès i Cercle de Belles Arts.
  Expediente .- E-00501-2018-000277-00 - Quedar assabentat
 • INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
 • 0003.-Proposa donar compte de l'Informe de l'Interventor General, sobre l'execució del Pla d'ajust previst en l'article 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al segon trimestre de 2018.
  Expediente .- E-00407-2018-000010-00 - Quedar assabentat
 • INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS
 • 0004.-Proposa donar compte de l'informe sobre els estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 juny de 2018.
  Expediente .- E-04302-2018-000011-00 - Quedar assabentat
 • TRESORERIA MUNICIPAL
 • 0005.-Proposa donar compte de l'informe corresponent al 2º trimestre de 2018 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2018-000011-00 - Quedar assabentat
 • SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
 • 0006.-Proposa donar compte de la relació de conceptes i subconceptes d'ingressos i despeses creats amb crèdit zero durant el 2º trimestre de 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000009-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-Proposa aprovar la 6ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000022-00 - Aprovat
 • 0008.-Proposa aprovar la 7ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0009.-Proposa aprovar la 6ª relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000021-00 - Aprovat
 • SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES
 • 0010.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal General.
  Expediente .- E-H4969-2018-000004-00 - Aprovat
 • 0011.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles.
  Expediente .- E-H4969-2018-000005-00 - Aprovat
 • 0012.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  Expediente .- E-H4969-2018-000006-00 - Aprovat
 • 0013.-Porposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Expediente .- E-H4969-2018-000007-00 - Aprovat
 • 0014.-Proposa aprovar provisionalment la modificció de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia dels mateixos.
  Expediente .- E-H4969-2018-000008-00 - Aprovat
 • 0015.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les Taxes per prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
  Expediente .- E-H4969-2018-000009-00 - Aprovat
 • 0016.-Porposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la Tasa per utilització privativa i aprofitaments constituïts en el sòl, subsòl o vol de la via pública a favor d'empreses explotadores de servicis de telefonia mòbil.
  Expediente .- E-H4969-2018-000012-00 - Aprovat
 • SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT
 • 0017.-Proposa aprovar inicialment la "Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària'
  Expediente .- E-02901-2017-001641-00 - Aprovat
 • SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
 • PREGUNTES
 • 0018.-Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre 'Proliferació de manters en mercats extraordinaris"
  Expediente .- O-89POP-2018-000062-00 - Contestada
 • 0019.-Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular sobre "Campanya bosses de plàstics".
  Expediente .- O-89POP-2018-000062-00 - Contestada
 • 0020.-Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre "Campanya d'unió gremial en suport al comerç local"
  Expediente .- O-89POP-2018-000062-00 - Contestada
 • 0021.-Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Declaració de Barcelona sobre finançament local"
  Expediente .- O-89POP-2018-000062-00 - Contestada
 • 0022.-Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre "Desglossament del Pressupost 2018 per districtes"
  Expediente .- O-89POP-2018-000062-00 - Contestada
 • 0023.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre la conclusió 11 de la inspecció de treball a Mercavalencia"
  Expediente .- O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
 • 0024.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre la conclusió 13 de la inspecció de treball a Mercavalencia'
  Expediente .- O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
 • 0025.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre la conclusió 18 de la inspecció de treball a Mercavalencia'
  Expediente .- O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
 • 0026.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre la conclusió 19 de la inspecció de treball a Mercavalencia'
  Expediente .- O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
 • 0027.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre la conclusió 24 de la inspecció de treball a Mercavalencia'
  Expediente .- O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
 • 0028.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre la conclusió 27 de la inspecció de treball a Mercavalencia'
  Expediente .- O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
 • 0029.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre la conclusió 34 de la inspecció de treball a Mercavalencia'
  Expediente .- O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Ordenances fiscals 2019"
  Expediente .- O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Sobre la conclusió 6 de la inspecció de treball a Mercavalencia'
  Expediente .- O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, "Sobre les campanyes institucionals de Mercavalencia"
  Expediente .- O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, "Sobre els contractes menors de Mercavalencia"
  Expediente .- O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, "Sobre les auditories de legalitat de Mercavalencia"
  Expediente .- O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, "Sobre els contractes menors de Mercavalencia de publicitat i promoció"
  Expediente .- O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre "Plataforma 'VLC Tech City'"
  Expediente .- O-89POP-2018-000062-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Estratègia de Turisme de Creuers"
  Expediente .- O-89POP-2018-000062-00 - Contestada
 • PRECS Y PREGUNTES
(Informació publicada: 07/23/2018 01:28:13 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI