Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
24-09-2018
Hora:
09:00
Òrgan:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 24 SEPTIEMBRE 2018.

Ordre del dia

 • 0001.-Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 23 de juliol de 2018.
  Aprovat
 • ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
 • SECRETÀRIA GENERAL I DEL PLE
 • 0002.-Proposa desestimar el recurs de reposició presentat pel portaveu del Grup Municipal Popular contra l'acord plenari adoptat en sessió de 26 de juliol de 2018 autoritzant la participació a distància d'un membre de la corporació.
  Expediente .- E-00401-2018-000052-00 - Aprovat
 • ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL
 • 0003.-Proposa que la Corporació quede assabentada de l'Auto del Jutjat del Contenciós-Administratiu nº 9, que declara caducat i acorda l'arxiu del recurs P. O. 494/2017 interposat per URBANAS COVAL, SL, contra acords plenaris que van denegar la sol·licitud de suspensió temporal de l'execució del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Benimamet i van desestimar la reposició.
  Expediente .- E-00501-2018-000301-00 - Aprovat
 • INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
 • 0004.-Proposa donar compte del segon informe de la Intervenció General compliment, a l'exercici 2017, del pla de reducció de deute 2015-2019
  Expediente .- E-00407-2018-000011-00 - Aprovat
 • 0005.-Proposa donar compte de l'Informe de la Intervenció General de compliment del principi d'estabilitat pressupostària en l'exercici 2017 per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València que no formen part del Sector Administracions Públiques.
  Expediente .- E-00407-2018-000017-00 - Aprovat
 • 0006.-Proposa donar compte dels informes anuals de la Intervenció General, de l'exercici 2017, de les actuacions de control en matèria d'ingressos, de control financer permanent en matèria de despeses i auditories.
  Expediente .- E-00407-2018-000016-00 - Quedar assabentat
 • SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
 • 0007.-Proposa aprovar la 7ª relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018
  Expediente .- E-05501-2018-000030-00 - Aprovat
 • SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES
 • 0008.-Proposa aprovar provisionalment les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis i l'ordenança fiscal corresponent.
  Expediente .- E-H4969-2018-000015-00 - Aprovat
 • SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME
 • 0009.-Proposa aprovar inicialment el projecte de el 'Reglament del Consell Municipal de Turisme de l'Ajuntament de València'.
  Expediente .- E-01909-2017-000055-00 - Aprovat
 • SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
 • MOCIONS
 • 0010.-Moció que presenta el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans sobre "Mercat Benicalap"
  Expediente .- O-89CIU-2018-000202-00 - Rebutjat
 • 0011.-Moció que presenta la regidora Beatriz Simón Castellets del Grup Municipal Popular, sobre 'Campanyes informatives"
  Expediente .- O-89POP-2018-000071-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES
 • 0012.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Impost sobre instal·lacions, construccions i obres (ICIO)"
  Expediente .- O-89CIU-2018-000201-00 - Contestada
 • 0013.-Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre "Xifra de negoci dels mercats municipals"
  Expediente .- O-89POP-2018-000071-00 - Contestada
 • 0014.-Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre "Impostos"
  Expediente .- O-89POP-2018-000071-00 - Contestada
 • 0015.-Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre "Inversions"
  Expediente .- O-89POP-2018-000071-00 - Contestada
 • 0016.-Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre "Llocs en mercats extraordinaris"
  Expediente .- O-89POP-2018-000071-00 - Contestada
 • 0017.-Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre "Llocs de venda en els mercats municipals"
  Expediente .- O-89POP-2018-000071-00 - Contestada
 • 0018.-Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre "Balanç Turístic Estiu 2018"
  Expediente .- O-89POP-2018-000071-00 - Contestada
 • 0018.-PRECS I PREGUNTES
 • 0019(E).-Proposa aprovar la 8ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000029-00 - Aprovat
(Informació publicada: 09/26/2018 02:24:54 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI